+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Korupcijos prevencija

  • Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Šiaulių miesto savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos  korupcijai politikos gairės

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Antikorupcinio elgesio kodeksas

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planas – 2024-2025

Jei mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe prašome kreiptis į atsakingą asmenį.

  • Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ bei korupcijos prevencijos įgyvendinimo funkcijų vykdymą Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2022 m. vasario  22 d. įsakymu Nr. ĮV-12 (1.2-2022) paskirta Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. +370 41 523 921,

el. paštas  smilgiene.berzelis@gmail.com

ĮV-12 Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos prevenciją Jurgita Smilgienė

ĮV-94 Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos politika

  • Apie Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ vykdomus neteisėtus korupcijos veiksmus prašome pranešti

el. p. smilgiene.berzelis@gmail.com  užpildant  pranešimo formą:

                                                                                       pranešimo-forma

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

  •  Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2023 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2022 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2021 m. – negautas nei vienas pranešimas.

  • Daugiau informacijos antikorupcine tema:

STT karštoji linija

          https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Skaidrumo akademija

         https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/skaidrumo-akademija/7591

 

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT dėl informacijos apie asmenį:

ĮV-29 Dėl Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

 

Informacija atnaujinta — 2024/02/27 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems