8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Teisės aktai

Teisės aktų ir jų projektų paieškos forma: standartinė (visi teisėkūros objektai) Lietuvos Respublikos Seimo e-paslaugos Dokumentų paieška

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo

Atnaujintos bendrosios programos

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos  normos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Nr. T-459, (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-10-07):

Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. Sprendimas Nr. T-304, įsigaliojantis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022-07-07 sprendimas T-304

 Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės Mero 2023-08-01 potvarkiu Nr. M-675 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M-315

Šiaulių miesto savivaldybės Mero 2023-05-24 potvarkis Nr. M-315 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“

2023-05-24 M-315 Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių  darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo  1 priedas.docx

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu  tvarkos aprašo 2 priedas.docx

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo 3 priedas.xlsx

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu  tvarkos aprašo 4 priedas.docx

 

Informacija atnaujinta — 2023/08/02 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems