+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Teisės aktai

Teisės aktų ir jų projektų paieškos forma: standartinė (visi teisėkūros objektai) Lietuvos Respublikos Seimo e-paslaugos Dokumentų paieška

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo

Atnaujintos bendrosios programos

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos  normos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas nuo 2024-01-01 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Nr. T-459 :

Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. Sprendimas Nr. T-304:

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022-07-07 sprendimas T-304

 Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės Mero 2023-08-01 potvarkiu Nr. M-675 

„Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ 2024-02-01 Mero potvarkis M-96

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M-315

Šiaulių miesto savivaldybės Mero 2023-05-24 potvarkis Nr. M-315 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“

2023-05-24 M-315 Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių  darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo  1 priedas.docx

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu  tvarkos aprašo 2 priedas.docx

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo 3 priedas.xlsx

2023-05-24 M-315 Darbo vasaros laikotarpiu  tvarkos aprašo 4 priedas.docx

 

Informacija atnaujinta — 2024/02/05 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems