+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Paslaugų kainoraštis

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas:

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022-06-02 Sprendimas T-262 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas

Šiaulių miesto savivaldybės Mero 2023-05-02 potvarkis Nr. M-155 „Dėl_lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžių“.docx

Dėl atsiskaitymo už suteiktas ugdymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės Mero 2023-08-01 potvarkiu Nr. M-675

Atlyginimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas, vadovaujantis:

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. Sprendimu Nr. T-304, (suvestinė redakcija nuo 2023-04-01)

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022-07-07 sprendimas T-304

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą įstaigoje:

 • Už vaiko išlaikymą įstaigoje tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nustatyto dydžio atlyginimą.
 • Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimą. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimą įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.
 • Vienos dienos atlyginimą už maitinimą sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.
 • Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis. 
 • Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).
 • Mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą nemokamas dėl įstaigos uždarymo Lietuvos Respublikoje kilus epidemijai, paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją, privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir priežiūros procesą švietimo įstaigoje.

 

 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

– už patiekalų gamybą –0,58 Eur;

– už produktus:

Grupės ir maitinimų skaičius 1

maitinimas (pusryčiai arba vakarienė)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

4

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Dydis eurais Dydis eurais Dydis eurais Dydis eurais Dydis eurais
Lopšelio grupės 0,61 1,24 1,85 2,47 2,80
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,70 1,50* 2,20* 2,90* 3,24*  
Galioja tik darželio ir priešmokyklinėms grupėms

 Patikslinimas *

Dokumentas: 2024-02-01 Mero potvarkis M-96

0,70 2,10* 2,50* 3,20*

 

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.        Dokumentas pridedamas:

„Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ 2024-02-01 Mero potvarkis M-96

 

 • Švietimo įstaigos darbuotojai, kurie maitinasi švietimo įstaigoje pagamintu maistu, už maitinimąsi, vadovaujantis Aprašo 12 punktu, atsiskaito švietimo įstaigoje nustatyta tvarka.
 • Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas per dieną maitinamas savo iš namų atsineštu maistu). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti švietimo įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
 •  Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:
 • jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša įstaigai  ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;
 •  jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:

– dėl ligos;

– tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;

– vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;

– mokinių atostogų metu;

– nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

– kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;

– kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;

– kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku;

– kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) atlyginimo lengvatos gali būti taikomos ir kitais Apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

 • Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmos kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.
 • Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.
 • Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie  pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įspėjami raštu ir įpareigojami  perskaičiuotą atlyginimą sumokėti per mėnesį ne ginčo tvarka.

Prašymai, kurių pagrindu taikomos nurodytos lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui priimant vaiką į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaiga informaciją gauna iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), ir įstaigos nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka. (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir dokumentus:

 • vaikų gimimo liudijimo kopijas jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, jei 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje;
 •  Lietuvos kariuomenės pažymą, kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 •  vaiko neįgalumo pažymėjimo kopiją;
 •  dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas;
 • Prašymai, kurių pagrindu taikomos Aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui priimant vaiką į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaiga informaciją gauna iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), ir įstaigos nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 •   dokumentą, patvirtinantį, kad šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 •  mokinio sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. E027-1/a) arba medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) apie vaikui gydytojų paskirtą pritaikytą maitinimą;
 •  tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) raštišką prašymą, jei vaikas nelankė švietimo įstaigos dėl ligos vieną ir daugiau dienų;
 •  pažymą iš darbovietės apie suteiktas kasmetines ar nemokamas atostogas ir papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir (ar) vaikus iki dvylikos metų;
 •  pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą;
 •  pažymą iš darbovietės apie nuotolinį darbą.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

(Informacija parengta vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

——————————

 

           
         
           
           

 

Informacija atnaujinta — 2024/04/22 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems