+370 41 523 921     info@sldberzelis.lt

Švietimo pagalba

Informacija mokykloms apie Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamas paslaugas

Dėl+NŠT+metodinio+leidinio_24-02-14.docx

Informacija tėvams apie nemokamas psichologų konsultacijas „Tėvų linijoje“

Profesionalios psichologų konsultacijos visais klausimais, susijusiais su vaikų ir paauglių auginimu, auklėjimu, jų elgesiu, taip pat tarpusavio santykiais, nuo šiol „Tėvų linijoje“ teikiamos ne tik telefonu, bet ir el. laiškais: https://bit.ly/3I97OLs 

Facebook: https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/796756812479234 

„Tėvų linijos“ nuoroda:

www.tevulinija.lt 

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Berželis“ švietimo pagalba teikiama vadovaujantis:

Vaiko gerovės komisija, patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2024-02-01 įsakymu Nr. ĮV-18 (1.2-2024) „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Vaiko gerovės komisijos sudėties patvirtinimo“

Pirmininkė – Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

nariai:

       Raimonda Mikalauskienė, logopedė-specialioji pedagogė; vaiko gerovės komisijos sekretorė, švietėjiška veikla bendruomenėje vaiko gerovės ir pozityvios tėvystės aktualijomis;

       Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė, pagalbos netinkamai besielgiančių vaikų aprašo funkcijų vykdymas, pagalba grupių mokytojams ir pagalbos specialistams rengiant pritaikytas programas;

       Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė; įtraukiojo ugdymo įstaigoje koordinavimas, pagalba grupių mokytojams ir pagalbos specialistams, rengiant pritaikytas programas;

       Virginija Kripienė, specialiosios grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja; smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo funkcijų vykdymas, švietėjiška veikla vaiko gerovės klausimais bendruomenėje;

       Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė, ugdytinių socialinis ir emocinis ugdymas, socialinių ir emocinių pedagoginių problemų sprendimas, socialinės pedagoginės pagalbos teikimas, krizių valdymas, bendruomenės švietimas socialinio-emocinio ugdymo klausimais;

       Rūtelė Remeikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, fizinės ir emocinės sveikatos gebėjimo stiprinimo įgyvendinimas, švietėjiška veikla bendruomenėje.

Logopedo veikla:

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
  • numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
  • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  •  šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Logopedės: Sandra Radavičienė, Raimonda Mikalauskienė, Zita Grinvaldienė, Danguolė Mikutienė, Laima Pušinskienė.

 Specialiojo pedagogo veikla:

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia:

 • netinkamu elgesiu, taisyklių nesilaikymu;
 • negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį;
 • ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;
 • nenoru įsitraukti į bendrą veiklą;
 • negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų;
 • skurdžiu žodynas, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Specialiosios pedagogės: Sandra Radavičienė, Raimonda Mikalauskienė, Zita Grinvaldienė.

 Socialinio pedagogo veikla:

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti. Identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams, įtėviams, globėjam (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, ir vertina jos kokybę.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus.

Socialinė pedagogė – Ieva-Vilimaitė-Grigaliūnienė

  Judesio korekcijos mokytojos veikla:

 • organizuoja gydomosios mankštos užsiėmimus vaikams, turintiems sutrikusią laikyseną; 
 • organizuoja individualius užsiėmimus specialiųjų poreikių turintiems vaikams;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdami į ugdytinių gebėjimus ir vystymosi ypatumus.

Judesio korekcijos mokytoja – Virginija Kripienė

 Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiama švietimo pagalba:

https://www.siauliuppt.lt/administracine-informacija/ppt-veiklos-kryptys

 Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas bei švietimo ir/ar specialiojo ugdymo skyrimas

Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba) vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, kurių steigėja yra Šiaulių savivaldybės taryba.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

Įvertinimas atliekamas remiantis „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.

Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), atlikusi ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rekomenduoja atlikti išsamų įvertinimą Tarnyboje. VGK pateikia Tarnybai dokumentus:

 • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje (6 priedas );
 • VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (5 priedas);
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą anketą (mokiniams) (2 priedas);
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas);
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas);
 • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų);
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą atlieka Tarnybos logopedas, esant reikalui – specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Kompleksinį mokinių vertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, esant reikalui – vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Atlikę vaiko gebėjimų įvertinimą, specialistai pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus, programas ir reikalingą mokiniui pagalbą.

Psichologinės pagalbos vaikams teikimas

Individualios psichologo konsultacijos skirtos padėti šeimai suprasti vaikui kylančius sunkumus, numatyti reikalingos pagalbos kryptis ir, bendraujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), tuos sunkumus spręsti.

Į psichologą individualioms konsultacijoms gali kreiptis:

 • mokinys (vaikas) savarankiškai (nuo 16 m.), patirdamas emocinius, bendravimo, mokymosi sunkumus;
 • mokinio – ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko – tėvai (globėjai, rūpintojai), norėdami atrasti efektyvesnius bendravimo su vaiku būdus, koreguoti jo netinkamo elgesio apraiškas, padėti įveikti krizines situacijas ir kt.;
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl psichologinio konsultavimo;
 • Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokykloje nesant psichologo.

Surdopedagoginės pagalbos vaikams teikimas

Surdopedagogas teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą ir korekciją ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairaus laipsnio klausos sutrikimus, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, veda tarties, klausos lavinimo ir kalbos ugdymo pratybas.

Konsultacinės ir metodinės pagalbos ugdymo įstaigoms teikimas

 • anoniminės atvejo analizės (dėl mokinių, patiriančių ugdymo(si), emocinius ar bendravimo sunkumus bei sunkumus, susijusius su vaiko netinkamu elgesiu);
 • konsultacijos VGK nariams (dėl praktinių VGK veiklos aspektų bei veikloje kylančių sunkumų);
 • edukaciniai renginiai (paskaitos, mokymai, seminarai);
 • individualios specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinio pedagogo, surdopedagogo) konsultacijos įstaigų švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, mokytojo padėjėjams, administracijai.

Psichologinės pagalbos teikimas įstaigų krizių valdyme

Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos VGK krizės mokykloje metu (psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kitoms sudėtingoms, netikėtoms situacijoms). Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos bendruomenei išgyventi kilusių jausmų sumaištį, išreikšti visus su kriziniais išgyvenimais kilusius jausmus ir juos priimti. Padedama įveikti krizę ir grįžti į įprastą gyvenimo ir funkcionavimo lygį.

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2024/02/26 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. +370 41 523921
El. p. info@sldberzelis.lt

2024 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems